Automobilių įranga: +370 620 15143

Gėlės, puokštės: +370 643 97216

Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

www.meimanta.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis www.meimanta.lt siūlomomis Paslaugomis.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti www.meimanta.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir www.meimanta.lt Paskyroms.

Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.meimanta.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.meimanta.lt. Esant naujai Privatumo Politikos versijai, Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie www.meimanta.lt yra sudaroma techninė galimybė perskaityti ir patvirtinti.

Pirkėjas gali atlikti pirkimo www.meimanta.lt veiksmus prisiregistravęs prie www.meimanta.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

Pirkėjas gali koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas.

Pirkėjas gali kreiptis į www.meimanta.lt elektroninio pašto adresu info@meimanta.lt dėl Paskyros panaikinimo.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.meimanta.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai www.meimanta.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis www.meimanta.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas www.meimanta.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje www.meimanta.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Pirkėjas turi šias teises:

pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@meimanta.lt, telefonu +370 620 15143 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje www.meimanta.lt;

Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš www.meimanta.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių.

Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi www.meimanta.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi www.meimanta.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.meimanta.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

Administruodamas www.meimanta.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

Pirkėjas suteikia teisę www.meimanta.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje.

Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. www.meimanta.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad www.meimanta.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jeigu www.meimanta.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į www.meimanta.lt elektroninio pašto adresu info@meimanta.lt.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

47. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės www.meimanta.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio www.meimanta.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės www.meimanta.lt lankomumo statistikos rinkimui.] Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės www.meimanta.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.

Mobile version: Enabled